Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги

Мектеп билим берүүсүндѳгү гендердик теңдик жана басмырлоого жол бербѳѳ

Билим берүү кызматкерлеринин чеберчилигин жогорулатуучу дистанттык курсу


Жыйынтыктоочу тест
  Бул тест Сиздин гендердик теӊдик жана басмырлоого жол бербѳѳ тармагындагы компетенттүүлүгүӊүздү текшерген кѳзѳмѳлдѳѳчү-ченѳѳчү курал болуп эсептелинет. Тест автоматтык түрдѳ капысынан калыптанган 30 суроодон турат. Адатта ар бир тапшырманы аткарууга 1-2 мүнѳт кетет. Жеткиликтүү убакыт - 45 мүнѳт
  Гендердик теӊдик жана басмырлоого жол бербѳѳ тармагында компетенттүүлүктѳрдү ѳздѳштүрүүнү тастыктаган сертификатты алуу үчүн 85% топтоо зарыл, б.а. 26 жана андан кѳп суроого туура жооп берүү керек.
  Сиз 2 жолу аракетти пайдалансаӊыз болот. Эгер Сиз биринчи жолу 85% топтосоӊуз, экинчи аракетти пайдаланууга шашпаганга сунуш беребиз. Кунт коюу менен ката жоопторду талдаӊыз жана дагы бир жолу окуу модулдун ылайыктуу темасын окуп-үйрѳнүӊүз. Тестти экинчи жолу кайталап тапшырууда Сиз бардык суроолорго туура жооп бересиз деп ишенебиз!
  Эгер кандайдыр бир себеп боюнча Сиз жыйынтыктоочу тестти тапшыра албай жатсаӊыз, Сизге суроолору татаал болгон темаларды дагы бир жолу окуп-үйрѳнүүнү сунуштайбыз. 7 күндѳн кийин тестирлѳѳгѳ жеткиликтүүлүк автоматтык түрдѳ ачык болот.
  Бул багыт жаӊы болуп эсептелгендигине байланыштуу, кайталап окуп-үйрѳнүү практикасы – бул адамдар тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашашы үчүн керектүү негизги компетенттүүлүктѳргѳ жетишүүнүн жалгыз жана маанилүү процесси.

  Сиздерге ийгилик каалайбыз!


Контакттар

Фонд поддержки образовательных инициатив
Адрес: 720005, Бишкек, ул Суванбердиева 11
тел: +996 312 51 16 66
email: office@edufeis.org

UN Women Kyrgyzstan Country Office
Bishkek, Kyrgyzstan
Office: +996 312 98 80 16
Email: Kyrgyzstan.staff@unwomen.org